เตรียมรับ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท 1-7 กันยา 2564

เตรียมรับ เงินเยียวยา นักเรียน 2,000 บาท 3 กันยายน 2564 

เตรียมรับ เงินเยียวยา นักเรียน 2,000 บาท 1-7 กันยายน 2564 31 สิงหาฯ “เงินเยียวยานักเรียน” 2,000 บาท ถึงโรงเรียนพร้อมจัดสรรให้เด็กทุกคน ภายใน 3 กันยายน นี้ แนะผู้ปกครองชื่อตกหล่นรีบประสานสถานศึกษาต้นสังกัด

 

 รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท 1-7 กันยายน 2564

เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน

- สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน
- สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน
- สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา
- กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษา

รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

ข้อมูลจาก : ศธ.360 องศา


ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดสรรเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

 

1 กันยายน 2564 กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา ให้ โรงเรียน 

 

ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ ทางธนาคารแจ้งว่า กำลังทำระบบการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดย วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ทางธนาคารจะให้โรงเรียนสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (online registration)

 

ทั้งลูกค้าที่มีและไม่มี Krungthai corporate online เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในการโอนเงินให้ผู้ปกครองทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงไทย จะขึ้นหน้าเวปของธนาคาร และ สพฐ. จะส่ง link การสมัคร และคลิปอธิบายขั้นตอนการดำเนินการไปให้ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้

 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้โอนเงินไปยังบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เขตพื้นที่โอนต่อไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เมื่อถึงบัญชีโรงเรียนแล้ว โรงเรียนโอนเงินหรือจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครอง โดยกระบวนการทั้งหมดต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

 

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

 

นั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ไปถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งประเทศ

 

เนื้อหาสาระของคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 อ้างถึงมติครม.เมื่อวันที่3 สิงหาคม 2564 ตามที่ปรากฏ และในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

 

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

 

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

 

1.1 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี "ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา

COVIC-19) เพื่อรองรับเงิน ที่่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง สำหรับเตรียมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทันที

1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

2. สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

 

2.1สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียน จากระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

2.2 จัดทำข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง(ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือบัญชีธนาคารนักเรียนกรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดนด่วน

 

จากคำสั่งดังกล่าวของสพฐ. ทำให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการดำเนินการ คาดว่า เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท จะโอนเข้าบัญผู้ปกครองหรือนักเรียนที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย ได้ทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ส่วนนักเรียนที่ชื่อตกหล่นไม่ต้องกังวลเพราะสถานศึกษาเปิดให้มาแจ้งชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน นี้ และทุกคนต้องได้รับเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

“ลดค่าเล่าเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน กระทรวงศึกษาธิการ จะจ่ายผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มายังเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจ่ายผ่านโรงเรียนหรือสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ครอบคลุม11 ล้านคนวงเงิน 21,600 ล้านบาท ” คำมั่นจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา นักเรียน 2,000 บาท

 

 ประกันโควิด ออนไลน์ กันยายน 2564

 
เครดิต คมชัดลึก 

 

Top