สินเชื่อ บ้าน แลกเงิน สินเชื่อเอนกประสงค์ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 20 ปี

สินเชื่อ บ้าน แลกเงิน สินเชื่อเอนกประสงค์ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 20 ปี

สินเชื่อบ้าน แลกเงิน สินเชื่อเอนกประสงค์ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 20 ปี เฉพาะบ้านปลอดภาาระเท่านั้น 

 

รายละเอียดผลิตภัณท์ 

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็น วงเงิน เอนกประสงค์ กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้าน บาทต่อราย
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี แต่ เมื่อรวม กับอายุของผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาจากผู้กู้หลัก หรือผู้มีรายได้หลัก)

คุณสมบัติผู้กู้ 

 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการ
 • ไม่เป็น บุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย 
 • ไม่เป็น บุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย 

 

เงื่อนไข หลักประกัน 

 • หลักประกันเป็น บ้านเดี่ยว / ทาว์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

 • อนุมัติได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิณหลักประกัน กรณีที่ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม มีทะเบียนบ้านอยู่ในหลักประกัน เกิน 12 เดือนขึ้นไป 

 • อนุมัติได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิณหลักประกัน กรณีที่ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม มีทะเบียนบ้านอยู่ในหลักประกัน น้อยกว่า  12 เดือน
 • กรณี หลักประกันเป็น คอนโดมิเนียม อนุมัติได้สูงสุดเพียง 85% ของราคาประเมินหลักประกันเท่านัน้ 

 

 

 สมัครออนไลน์

เอกสารประกอบกการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้และ คู่สมรส 
 • สำเนาทะเบียน บ้าน ของผู้กู้และ คู่สมรส
 • สำเนา เอกสารหลักประกัน (ฉโนดที่ดิน และบ้าน / อาคารชุด)

 

กรณี เป็นพนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน ล่าสุด ไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา

 

กรณี ประกอบอาชีพ อิสระ หรือ เป็นเจ้าของกิจการ 

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ถ้ามี
 • ใบทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียน พาณิชย์ 
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสาร อื่นๆที่สามารรถแสดงที่มาของ รายได้ 
 • สำเนา การชำระภาษีต่างๆ ย้อนหลัง 6 เดือน ถ้ามี
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

 

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของหลักประกัน

 

 อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น เท่ากับ MRR - 3.10% 
 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด เท่ากับ MRR -0.10%  (ไม่ทำ MRTA)
 • กรณี ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ลูกค้าจะได้รับส่วนลด อัตราดอกเบี้ย 0.50% เมื่อทำทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 
  • ยกตัวอย่าง เช่น อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ 5.70% ถ้า มีการทำ MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดเหลือ 5.20% ต่อปี 
  • กรณี ยกเลิก MRTA ภายหลังทำสัญญา อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึัน ตามเงื่อนไชของผลิตภัณฑ์ และเบี้ยประกันนั้น จะถูกนำไปชำระเงินต้นในสัญญา 

 


หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งธนาคาร จะยืนยัน ให้ทราบ ณ วันที่ได้รับ อนุมัติสินเชื่อ 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

 

หมายเหตุ

 • รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทต่างๆ เท่านั้น
 • www.amot.in.th เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีรายชื่อข้างต้นมิได้มีส่วนในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออมสิน เปิด สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน

UOB Home Loan สินเชื่อบ้านจากธนาคารยูโอบี

 

 

Top