ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง จำนวน 3,000 บาท

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง จำนวน 3,000 บาท ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เงินอุดหนุนบุตร จะได้รับเงินเยียวยา ย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม เดือนละ 1000 บาทต่อรายเป็นจำนว 3,000 บาท 

 

กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด–19) 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

 ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน 

 คือ

กลุ่มผู้รับ “เงินอุดหนุนบุตร” และ กลุ่มเปราะบางอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ 

เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย

 

หลักเกณวิธีการ และสิทธิ์ทีจะได้รับเงิน ของกลุ่มเปราะบาง

  • เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

  • เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก โดยหากท่านได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสดถือว่าท่านมีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม.

  • ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ อปท. จะเร่งดำเนินจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 15 วันทำการ

 

 

ด่วน ผู้ประกันตนมาตรา 33 เตรียมรับเงินเยียยา 15,000 บาท

วิธีเคลมประกัน COVID-19 ในกรณีที่เราติดเชื้อ

11 กลุ่มผู้ได้รับการยกเว้น เข้าไทย มีใครบ้าง

Pin It