Supply Chain Analytics Foundations รากฐานการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

Supply Chain Analytics คือ เครื่องมือทางสถิติ และ เป็นวิธีการขององค์กรณ์ ภาคธุรกิจใช้เพื่อพัฒนา Supply Chain  และในขณะเดียวกัน องค์กรณ์ ต่างๆ กำลังมีความต้องการ ผู้ที่มีความชำนาญในการ วิเคราะห์ ห่วงโซ่อุปทาน มากขึ้นเรื่อยๆ