สรรพากร ขยายเวลา ยื่นแบบเสียภาษี และ งด/ลด เบี้ยปรับ

สรรพากร ขยายเวลายื่นแบบภาษี และ งด/ลด เบี้ยปรับ

สรรพากร ขยายเวลา ยื่นแบบเสียภาษี แบบออนไลน์  งด/ลดเบี้ยปรับ กรณียื่นแบบล้าช้า หวังบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยขยายเวลา ยื่นแบบภาษี ภงด 50 51 52 และ 55 ได้ถึง 23 กันยายน 2564

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม รับทราบมาตรการภาษีของกรมสรรพากร เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ควบคู่ไปกับการขยายเวลาคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ออกไปอีก 2 ปี คือ

 

สรรพากร ขายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี 2564

1.ขยายเวลา ยื่นแบบ แสดงรายการ เสียภาษี การนำส่ง และการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้งานบริการของภาครัฐให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน โดยช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้อยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจประมาณ 181,221 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.52 และภ.ง.ด.55)

(1)ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.52 และภ.ง.ด.55)

งบการเงิน และ Disclosure Form จากเดิมภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

 

 ขยายเวลายื่นแบบ เสียภาษี (ภ.ง.ด.51)

(2) ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 (ภ.ง.ด.51) จากเดิมภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

 

ขยายเวลา ยื่นแบบ เสียภาษี  (ภ.ง.ด.94)

(3) ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี 2564 (ภ.ง.ด.94) จากเดิมภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษีภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย

(4) ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษีภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) จากเดิมภายในวันที่ 7 หรือ 15 ของเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 29 ตุลาคม 30 พฤศจิกายน และ 30 ธันวาคม 2564


ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักการภาษี

การยื่นภาษีเงินได้ ส่วนของ "ค่าลดหย่อนบุตร"

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ภ.ง.ด. 51

e-Donation ระบบการรับบริจาค ใช้ หักลดหย่อน ภาษี ได้

วิธีการ ยื่นภาษี ออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90/91


 

2.งดหรือลดเบี้ยปรับ

สำหรับกรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา หรือยื่นแบบแสดงรายการฯ ผิดพลาด สำหรับแบบที่ต้องยื่นภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ตามลำดับ หากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือนนับแต่พ้นกำหนดเวลา

 

การยื่นแบบฯที่ได้ขยายออกไปข้างต้นจะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดเบี้ยปรับเมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุด 2%  เมื่อชำระภาษีไม่น้อยกว่า 25% ของภาษีที่ต้องชำระ

 

“กรมสรรพากรยังได้ลดค่าปรับทางอาญากรณีดังกล่าวให้เหลืออัตราต่ำสุด โดยหากมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ลดเหลือ 1 บาท หากมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ลดเหลือ 2 บาท ซึ่งค่าปรับทางอาญาเป็นการเปรียบเทียบปรับแทนการฟ้องร้องดำเนินคดี จึงไม่อาจงดค่าปรับให้ได้”นายอาคมกล่าว

 

เครดิตที่มา กรมสรรพากร : The Revenue Department

 

Top