“บัตรทอง” 6 เรื่องที่ต้องรู้ สิทธิบัตรทอง หรือ “สิทธิสปสช.”

6 เรื่องที่ต้องรู้ สิทธิบัตรทอง “บัตรทอง” หรือ “สิทธิสปสช.”

6 เรื่องที่ต้องรู้ สิทธิบัตรทอง “บัตรทอง” หรือ “สิทธิสปสช.” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ

ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รวบรวมข้อสงสัยต่างๆพร้อมนำมาไขข้อข้องใจ

"6 เรื่องสำคัญที่ผู้มี "สิทธิบัตรทอง" ควรรู้"ไว้ดังนี้

1. 4 วิธีใช้สิทธิบัตรทองด้วยตัวเอง
2. เปลี่ยนหน่วยบริการง่ายๆด้วยตัวเอง
3. เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ที่ไหน
4. เปลี่ยนหน่วยบริการประจำใช้บัตรประชาชนใบเดียว
5. เปลี่ยนหน่วยบริการกรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน
6. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่

 

1. รวม 4 ช่องทางในการ เช็กสิทธิ บัตรทอง

1. โทรสายด่วน สปสช.1330 กด 2
2. เข้า เว็บไซต์ www.nhso.go.th  สำหรับประชาชน ตรวจสอบสิทธิ
3. แอปพลิเคชันชื่อ สปสช. ทั้งในระบบ Android และ IOS เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิตนเอง
4. ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. โดยสแกน QR code เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

 

2. เปลี่ยนหน่วยบริการ สิทธิ บัตรทอง ง่ายๆด้วยตัวเอง

ย้ายหน่วยบริการประจำ เกิดสิทธิทันที ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน แอปพลิเคชั่น บน สมาร์ทโฟน ทำง่ายๆผ่าน 2 ช่องทาง ไม่ต้องไปที่สำนักงาน หรือ โรงพยาบาล 

- ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแอปพลิเคชันชื่อ สปสช. ทั้งในระบบ Android และ IOS เลือกทำรายการ "ลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
- ช่องทางที่ 2 เพิ่มเพื่อนไลน์ สปสช.(@nhso)

 

3. เปลี่ยนหน่วยบริการประจําปี ได้ที่ไหนบ้าง?


หากไม่สะดวกดําเนินการผ่านสมาร์ทโฟน สามารถ ไปติดต่อหน่วยงานราชการเพือ่ขอให้ดำเนินการให้ ทําได้ดังนี้

1.ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ตามหน่วยงาน ดังนี้

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หรือ
 • สถานีอนามัย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข
 • คลินิกชุมชนอบอุ่น
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
 • โรงพยาบาลของรัฐ
 • สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12


2.ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

• โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักและกด # กดโทรออก

 

4.เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ  ของสิทธิ บัตรทอง ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว

- หากที่พักอาศัยปัจจุบันตรงกับบัตรประชาชน ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
- เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

 

5.เปลี่ยนหน่วยบริการ กรณีที่พักไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน แค่แสดงหลักฐานเพิ่ม อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองจากผู้นําชุมชน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน ของผู้นําชุมชน
- เอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างรับรอง การพักอาศัยจริง พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง
- เอกสารหรือหลักฐานอื่น ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคต่างๆ หรือ สัญญาเช่าที่มีชื่อตนเองที่แสดงว่าพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ


*กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน (ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ

เปลี่ยนหน่วยบริการได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สปสช. โทร.สายด่วน 1330

 

6.เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ คนไทยทุกคน ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษา สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ในโรงพยาบาลใกล้ที่สุดทั้งรัฐและเอกชน โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 72 ชั่วโมงแรก 

อาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉิน

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วม
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • มีอาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต


ข้อควรปฏิบัติในการ นําผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล

 • เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย
 • เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 • ยื่นบัตรประชาชนของผู้ป่วย (ถ้ามี) พร้อมแจ้งขอใช้สิทธิฉุกเฉิน
 • หากโรงพยาบาลเรียกเก็บเงิน ให้ยืนยันการใช้สิทธิฉุกเฉิน โดยอ้างสิทธิตามนโยบายรัฐบาล
 • เมื่อแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้ให้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง
 • หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ 
  • แจ้งเรื่องได้ที่ สปสช. สายด่วน 1330 
  • สอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทรสายด่วน 1669 

 

ที่มา :สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สปสช.แจ้งสิทธิบัตรทอง คุ้มครองการรักษา “โรคลิ้นหัวใจรั่ว”


กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมโรคต่างๆ รวมถึงโรคค่าใช้จ่ายสูงอย่าง #โรคลิ้นหัวใจรั่ว เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์
นอกจากสิทธิการผ่าตัดแล้ว ยังครอบคลุมถึงการติดตามการรักษา และยาละลายลิ่มเลือดที่ผู้ป่วยต้องกินอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วย สอบถามข้อมูลสายด่วน สปสช. โทร.1330 ตลอด 24 ชม.

บัตรทอง บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว

5 ช่องทางตรวจสอบสิทธิ บัตรทองด้วยตนเอง

ขั้นตอน - วิธีการ ขอย้ายสิทธิ์ บัตรทอง ด้วยตนเอง

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา