ประกันฌาปนกิจ เพื่อครอบครัว ส่งเบี้ย สั้นๆ แค่ 10 ปี คุ้มครองยาว เบี้ยไม่จ่ายทิ้ง

ประกันฌาปนกิจ เพื่อครอบครัว ส่งเบี้ย สั้นๆ

ประกันฌาปนกิจ เพื่อครอบครัว ส่งเบี้ย สั้นๆ แค่ 10 ปี คุ้มครองยาว ไปจนถึง อายุ 90 ปี ถ้า วันใดที่ขาดผู้นำคนสำคัญเช่นคุณ ไปครอบครัวจะอยู่อย่างไร หากคุณอยากสร้าง หลักประกันที่มั่นคง เพื่อรองรับอนาคต ของครอบครัว แต่ติดตรงที่เงินใช้จ่าย

 

คุ้มชีวา 90/10 ประกันตลอดชีพแบบ ไม่มีเงินปันผล 


สร้างหลักประกันระยะยาว ให้ครอบครัว ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันภัย สบายๆ เพียง 10 ปี
ยิ่งทำตั้งแต่อายุยังน้อย เบี้ย ยิ่งถูก


☄ คุ้มครองกรณี เสียชีวิต ทุกกรณี จำนวน 200,000 บาท
☄ ส่งเบี้ยสั้นแค่ 10 ปี
☄ อยู่ครบสัญญา รับเงินคืน 200,000 บาท
☄ เบี้ยประกันภัย สามารถแบ่ง ชำระเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือนได้
☄ บัตรเครดิต SCB Card X สามารถผ่อน 0% ได้ 10 เดือน
☄ หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 500,000 บาท


=======================
หมายเหตุ กรมธรรมนี้ ตัวต้องเพิ่มประกันอุบัติเหตุ อีก 500,000 เบี้ย ประมาณ 6xx บาท/ปี
=======================


⚡ประกันตัวนี้ เหมาะกับใครบ้าง
📌สร้ํางหลักประกันให้ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่าหาก ตนเองเป็นอะไรไป คนข้ํางหลังจะสํามารถเดินต่อไปได้
📌 พนักงานบริษัท หรือ อาชีพอิสระ อายุ 30-45 ปี โดยเฉพาะ คนที่มีครอบครัว
📌 ควํามคุ้มครองชีวิตยําวๆ ถึงอํายุ 90 ปี หรือมีควํามคุ้มครองอื่นๆ
เช่น สุขภําพ อุบัติเหตุ โรคร้ํายแรง เป็นต้น
📌 ต้องกํารจ่ํายเบี้ยประกันภัย ในช่วงวัยทำงํานที่ยังมีกำลังจ่ําย เช่น ระยะเวลําชำระเบี้ยฯ 10 – 20 ปี
📌 ครอบครัวยังไม่มีหลักประกัน กลัวว่ําหากตัวเองเป็นอะไรไป ครอบครัวจะอยู่อย่ํางไร
📌 กังวลว่ําตัวเองไม่มีสวัสดิกําร หรือสวัสดิกํารไม่เพียงพอ อยํากได้สวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจํากประกันชีวิต
📌 กังวลเรื่องภําระกํารจ่ํายเบี้ยฯระยะยาว บํางช่วงเวลาอาจจ่ํายไม่ไหว
เนื่องจํากมีภาระค่ําใช้จ่ํายอื่นๆ ในครอบครัวอีก

 

คุ้มตลอดชีพ CI Plus ประกันโรคร้ายแรง เบี้ยไม่จ่ายทิ้ง ส่งสั้น คุ้มครองยาว

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ สำหรับ การเป็น นายหน้าประกันชีวิต

เพศหญิง อายุ 34 ปี สนใจประกันสุขภาพ และ มีชดเชยรายได้

 

ปกป้องอนาคต ของคุณ และ ครอบครัว

ในวันนี้คุณทุ่มเททำงานหนัก เป็นเสาหลักของครอบครัวดูและทุกคนให้มีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อนสร้างรากฐานที่มั่นคงในอนาคตให้กับคนที่คุณรัก มั่นใจได้ว่า ตราบใดที่มีคุณครอบครัวคุณ จะสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นใจ

แต่ถ้า วันใดที่ขาดผู้นำคนสำคัญเช่นคุณ ไปครอบครัวจะอยู่อย่างไร หากคุณอยากสร้าง หลักประกันที่มั่นคง เพื่อรองรับอนาคต ของครอบครัว แต่ติดตรงที่เงินใช้จ่าย ก็มีอย่างจำกัด จะใช้อะไรแต่ละที ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง

แบบประกันคุ้มชีวา ช่วยปกป้อง อนาคตของครอบครัวคุณ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองที่คุ้มค่าจากความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน ครอบครัว ก็ยังมีเงินก้อนเพื่อเป็นทุนสำรองให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ประกันคุ้มชีวา 90/10

- ส่งเบี้ยสั้นๆ เพียง 10 ปี
- ระยะความคุ้มครองยาว ถึง 90 ปี
- มีเงินคืนตามทุนประกันเมื่ออยู่ครบอายุสัญญา
- พ่วงประกันโรคร้าย เพิ่มทุนชีวิต ได้ถึง 1 ล้านบาท
- ทุนชีวิต 1 ล้าน ส่งเบี้ย หลักพัน ต่อปี
- ลดหย่อนภาษีได้ สูง ถึง 100,000 บาท

สนใจทัก m.me/128insurance

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา