รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออนไลน์ ปี 2024

รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออนไลน์ ปี 2024สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปี 2024

 บทความนี้จะเป็นการ รวมสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ปี 2024 จาก ทุกธนาคาร อยากผ่อนบ้านหมดเร็ว ต้อง รีไฟแนนซ์ บ้าน ทุกๆ 3 ปี หาแหล่ง ดอกเบี้ย 

 

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ไทยเครดิต

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องไทยเครดิต ผ่อนเบาสบายด้วย ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน รีไฟเเนนซ์วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมให้วงเงินส่วนเพิ่ม เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยมีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างหรือคอนโดมิเนียมมาเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ

*MRR 10.15%ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.66 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
**วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา=4.94% ต่อปี ( คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ) กรณีทำ MRTA ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.15% ต่อปีในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป
***วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ กรณีทำ MRTA ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.50% ต่อปี
• หากมีการยกเลิกประกัน MRTA หลังทำสัญญาก่อนครบกำหนด 3 ปีหรือกรณีเกิดเหตุใดๆที่ทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นเป็นปกติตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับและเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินต้นตามสัญญา
• เฉพาะการรีไฟแนนซ์ ธนาคารอนุมัติพร้อมขอกู้วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์(ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินที่เพื่อที่อยู่อาศัย) ยอดเงิน 200,000 บาทขึ้นไป
• การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
อายุระหว่าง 20-65 ปี
กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี


เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด)
สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดตั้งแต่ 3 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

อาชีพอิสระ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

เจ้าของกิจการ

 • ทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

 • วงเงินรีไฟเเนนซ์ระยะเวลากู้สูงสุด เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสถาบันการเงินเดิมหรือเท่ากับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์
 • วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนเพิ่ม ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี โดยระยะเวลากู้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาผู้กู้หลักมีรายได้หลัก)
 

เงื่อนไขหลักประกัน

 • บ้านเดี่ยว บ้านเเฝด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์
 • ผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

 

สินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน

 

สินเชื่อบ้านเเลกเงิน ไทยเครดิต 

สินเชื่อบ้านเเลกเงิน

 

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

 

คอนโด ผ่อนตรงกับเจ้าของ ทางเลือก สำหรับคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ กับ ธ.เกียรตินาคินฯ วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

ประกันโรคร้ายแรงจำเป็นแค่ไหน?

 

CIMB_Re-finance

สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ชองวงเงินกู้ ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

UOB Cash to home

KKP HOME LOAN

ความสุขเริ่มต้นด้วยการมีบ้านดีๆ

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

✓ ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี

✓ กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มองหาสินเชื่อบ้านใหม่ มาทางนี้ วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำ

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

✓ ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี

✓ กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

KKP สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash

ต้องการเงินก้อนใหญ่ บ้านคุณช่วยได้

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

✓ ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี

✓ ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ภาระหนี้เยอะ หมุนเงินไม่ทัน บ้านคุณช่วยได้

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท

✓ วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

✓ ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ✓ ร่วมได้สูงสุด 4 คน

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา