มาตรการ ลดหย่อน ภาษี 2567

มาตรการ ลดหย่อน ภาษี 2567 

 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ปี 2567

 

1. ลดหย่อนภาษี 2567 ด้วย e-Tax Invoice กับ Easy E-Receipt


อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ โครงการ Easy E-Receipt ที่สามารถนำค่าซื้อสินค้าหรือบริการมาลดหย่อนภาษี 2567 ได้สูงสุดถึง 50,000 บาท โดยจะต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยโครงการนี้ทางผู้ให้บริการจะต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยโครงการนี้ยังเข้าเกณฑ์ Digital Wallet ด้วย รวมถึงการใช้บริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าโรงแรมหรือค่าตั๋วเครื่องบิน อุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนร้านค้าทั่วไปที่สามารถออกใบกำกับภาษี e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ได้ (ไม่สามารถใช้แบบกระดาษได้) ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่ได้จดทะเบียนภาษี จะต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นหนังสือพิมพ์ และนิตยสารทุกรูปแบบ หรือเป็นสินค้าจากโครงการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

 

 

2. ลดหย่อนภาษี ดอกเบี้ยบ้าน


หากใครที่ซื้อคอนโดหรือบ้าน สามารถนำดอกเบี้ยที่ได้จากการซื้อที่อยู่อาศัย มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2567 ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะต้องยื่นร่วมกับเอกสารรับรองการจ่ายดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้ออกให้ ส่วนกรณีที่ซื้อแบบกู้ร่วมสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเฉลี่ยตามจำนวนผู้ร่วมกู้


ภาษีบริษัท หรือ ภาษีนิติบุคคล มีอะไรบ้างที่เจ้าของกิจการต้องรู้

แผนการออมเงิน ผลตอบแทนสูง ลดหย่อนภาษีได้ 25/15

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี


 

รวมรายการลดหย่อนภาษี 2567 มีอะไรบ้างที่ใช้ได้


สำหรับการรายการลดหย่อนภาษี 2567 ที่ใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ผู้ที่มีเงินได้สามารถลดหย่อนได้หลากหลายหมวดด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท


สำหรับค่าลดหย่อนส่วนตัวนั้น ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้เสียภาษีสามารถใช้ค่าลดหย่อนส่วนตัวได้ปีละ 60,000 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ทันทีทั้งการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 ด้วยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ซึ่งหากยื่นภาษีทางออนไลน์จะมีรายการลดหย่อนส่วนตัวให้โดยอัตโนมัติ

 

2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส ใช้สิทธิลดหย่อนได้ 60,000 บาท


ในกรณีที่ใช้สิทธิลดหย่อนคู่สมรสใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 1 คน และต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้ไม่มีเงินได้ หรือว่ามีรายได้ในปีนั้น ๆ เช่น หากยื่นภาษีในปี 2567 นี้ ก็เท่ากับว่าในปี 2566 ที่ผ่านมา จะต้องไม่มีเงินได้เลย เป็นต้น ส่วนกรณีที่มีเงินได้ทั้งคู่ สามารถยื่นภาษีรวมกันแล้วใช้สิทธิลดหย่อนในหมวดหมู่นี้ได้

 

3. ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมาย คนละ 30,000 บาท


ในกรณีที่ต้องการใช้ค่าลดหย่อนบุตร สามารถใช้สิทธิได้คนละ 30,000 บาท ส่วนถ้ามีบุตรคนที่ 2 โดยนับตั้งแต่ที่เกิดในปี 2561 เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 3 คน และต้องมีชีวิตอยู่เท่านั้น ซึ่งกรณีนี้บุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 21 – 25 ปี จะต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไป และบุตรจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ยกเว้นกรณีที่ได้รับเงินปันผล

 

4. ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท


โดยบุตรที่เลี้ยงดุพ่อแม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท โดยต้องเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือก็คือเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง นอกจากนี้ พ่อแม่จะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ส่วนกรณีที่มีพี่น้องที่มีเงินได้แล้วต้องการใช้สิทธิลดหย่อน จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนว่าใครจะใช้สิทธิตรงนี้ เพราะว่าตามกฎหมายให้ใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำกันได้ ส่วนใครที่ใช้สิทธิลดหย่อนบิดามารดา จะต้องทำหนังสือรับรองการหักค่าลดหย่อน หรือ ลย.03 ประกอบกัน

 

5. ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ใช้สิทธิได้คนละ 60,000 บาท


หากเป็นผู้อุปการะหรือว่าผู้ดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้คนละ 60,000 บาท แต่เงื่อนไขคือ จะต้องมีหลักฐานในการยื่นประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น บัตรประจำตัวผู้พิการหรือว่าใบรับรองแพทย์ และใบ ลย.04

 

6. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท


ในกรณีที่มีการฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งกรณีที่ยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายแล้วให้เป็นของภรรยา แต่ถ้ากรณีที่ภรรยาไม่มีเงินได้สามีจึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตรงนี้แทนได้ ซึ่งจะต้องยื่นควบคู่กับใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์

 

7. ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันและการลงทุน

  • ประกันสุขภาพ ไม่เกิน 25,000 บาท
  • ประกันชีวิตทั่วไป + สะสมทรัพย์ รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันสังคม 9,000 บาท
  • ประกันสุขภาพพ่อแม่ ไม่เกิน 15,000 บาท
  • กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีได้ 30% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุน SSF ลดหย่อนภาษีได้ 30% ไม่เกิน 200,000 บาท และหากรวมกับกองทุนอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

หมายเหตุ : ใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2567 ที่จะเก็บภาษีในช่วงต้นปี 2568

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา