มาตรการสินเชื่อ "อิ่มใจ" ช่วยเหลือ ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม

มาตรการสินเชื่อ

ออมสิน ปล่อยกู้ 1 แสน ตาม มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม ครม. เห็นชอบ มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการ COVID-19 ระลอกใหม่ กลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ

 

 

- ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

 

      - ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

      - ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ

 

เป็นต้น ที่มีรายได้ลดลง ให้มีสภาพคล่องเพียงพอ ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น


📣📣 หลักเกณฑ์โครงการ สินเชื่อ อิ่มใจ คือ


- ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

- วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท

- โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)

- คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

- ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 5 ปี

- ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

- ขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

 

ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารออมสินจะเริ่มดำเนินการให้บริการสินเชื่อตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการจนถึงอนุมัติเต็มวงเงินสินเชื่อหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ฯ

 

 

💢💢 คาดว่า มาตรการสินเชื่ออิ่มใจจะช่วยเหลือผู้ประกอบร้านอาหาร/เครื่องดื่มได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ราย เฉลี่ยรายละ 50,000 บาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากที่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการใช้บริการภายในร้านหรือเปลี่ยนพฤติกรรมจากการนั่งรับประทานอาหารที่ร้านเป็นการซื้ออาหารกลับบ้าน รวมทั้งที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนที่กำหนดให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดดำเนินการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่น ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ขั้นตอนลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสน ปลอดชำระเงิน 6 เดือน

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้

– แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

– แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ หลังจากลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการ

ผลการพิจารณาผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอปพลิเคชั่น MyMo ในขั้นตอนถัดไป ส่วนอนุมัติและทำสัญญาที่แอปฯ MyMo รวมระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ

ส่วนผู้ขายอาหารที่เป็นหาบเร่ แผงลอย หรือ รถเข็น สามารถใช้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ผ่านช่องทางแอป MyMo วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท หรือถ้าเป็นกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่า อาจใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยว วงเงินให้กู้รายละ 500,000 บาท ที่ยังเปิดรับคำขอกู้อยู่ขณะนี้ก็ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115

   รายละเอียดเพิ่มเติม https://mymobygsb.com/Loan-Imjai.html


ออมสิน พักหนี้ ธุรกิจ ร้านอาหาร ลงทะเบียนก่อน 23 ก.ค. 2564

ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสน ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านนวด และ ขนส่ง


ติดตาม ข่าว เศรษฐกิจ รากหญ้า อัพเดท โปรโมชั่น