ธ.ก.ส. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  2 เดือน

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID - 19 ธ.ก.ส. สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง โดยออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 เดือน ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจผ่าน LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th และ Call Center 02 555 0555 และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่ 19 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป

 

 

 

 

ตามมาตารการของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือ ธุรกิจ SMEs โดยมีการสั่งให้ ทุกธนาคาร พักหนี้ SMEs และ สินเชื่อรายย่อย 2 เดือน เริ่ม 19 ก.ค. 64  ให้ลูกหนี้ แต่ละธนาคาร สามารถติดต่อ ไปที่ ธนาคาร ที่ท่านเป็นลูกหนี้อยู่เพื่อดำเนินการ ขอ พักหนี้ เป้นเวลา 2 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19

 

 

 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้ธนาคารของรัฐ รวมถึง ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามความสมัครใจ ให้กับลูกค้าเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร โดยพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระอย่างน้อย 2 เดือน นับจากงวดชําระเดิม ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการได้รับผลกระทบและศักยภาพของลูกค้า

 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการได้ผ่านช่องทาง

 

LINE Official : BAAC Family

เว็บไซต์ https://www.baac.or.th

Call Center 02 555 0555 หรือที่

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และสำหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

 

 ติตตาม มาตารการพักหนี้ 2 เดือน ของแต่ละธนาคารได้ที่ 

Top