จ่ายเงินเยียวยา นายจ้าง 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน เพิ่มอีก 3 เดือน ระหว่าง พ.ย.64-ม.ค.65

จ่ายเงินเยียวยา นายจ้าง 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน เพิ่มอีก 3 เดือน ระหว่าง พ.ย.64-ม.ค.65

ศบค เตรียม จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับ  นายจ้าง ในธุรกิจ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จำนวน  3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน เพิ่มอีก 3 เดือน ระหว่าง พ.ย.64-ม.ค.65 

 

วันที่ 30 กันยายน 2564 กรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เห็นชอบหลักการ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เสนอโดยกระทรวงแรงงาน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ

สำหรับรายละเอียด โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ทางกระทรวงแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ป็นนายจ้างภาคเอกชนที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน และส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 ณ 16 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจากระบบประกันสังคม) เพื่อเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565

2.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานผ่านนายจ้าง

  • ในอัตราการจ่าย 3,000 บาท/ เดือน/ ลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตามข้อ 1)

  • เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงของทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม (จากระบบประกันสังคม)

3.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนให้แก่นายจ้างตามยอดที่ได้รับตามข้อ 2 ตลอดโครงการฯ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ

4.นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ)

5.กรณีนายจ้าง มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ : รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง

 

 

นายจ้าง แจ้ง ประกันสังคม ออนไลน์ เหตุ หยุดงานชั่วคราว เหตุสุดวิสัย

เยียวยา ลูกจ้าง - นายจ้าง ในระบบ ประกันสังคม 50% จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาทต่อคน