ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวงวดแรก

ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวงวดแรก

9 พ.ย.นี้!   กระทรวงพาณิชย์ แจ้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มโอนเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดแรกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

 

 

โดยมีราคากลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อ 29 ต.ค. 2564 ดังนี้

 

“โครงการประกันรายได้ข้าว” 

ยังมีต่อเนื่อง ล่าสุด  วันที่ 5 พ.ย.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 2 , 3 และ 4 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15-21 ต.ค.2564 , 22-28 ต.ค.2564 และ 29 ต.ค.-4 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว นั้น

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 3 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,910.44 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,111 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 59,079.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 70,319.68 บาท

ราคาข้าวเปลือก จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว

งวดที่ 2


1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 3,595.25 บาท
3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท
4. ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท
5. ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

 

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 2 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,826.16 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 25,476.75 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 57,560.7 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 69,580.64 บาท

 

งวดที่ 3

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,863.54 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,136.46 บาท
  •  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
  •  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,955.56 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,044.44 บาท
  •  ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,030.69 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,969.31 บาท
  • และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,605.02 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,394.98 บาท

 

        

งวดที่ 4

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,786.53 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,213.47 บาท
  •  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
  •  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,876.24 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,123.76 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,910.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,089.91 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,533.41 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,466.59 บาท

       

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 4 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 58,988.58 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 28,094 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 62,697.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 71,465.44 บาท

        

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2 โดยการโอนเงินส่วนต่างงวดที่ 2 , 3 และ 4 น่าจะโอนได้ในวันที่ 10 พ.ย.2564

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า  สำหรับราคาเฉลี่ยและยอดการจ่ายส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65  รอบที่ 1 หรือ "ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 2 , 3 และ 4 ทีเดียว 3 งวด

 

ประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 64/65

4 อาชีพ ที่เรียน แล้ว ทำเงินได้ทันที เรียนออนไลน์ได้ฟรี

 

 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว ประกอบด้วย

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

ที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 20,402 ล้านบาท

โดยกำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 9,500 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 5,400 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 7,300 บาท และ

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,600 บาท

พร้อมช่วยเหลือค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนรวบรวมข้าวเปลือกสำหรับการจำหน่ายหรือเพื่อการแปรรูป.

ติดตามข่าวสาร เงินเยียวยา ภาครัฐ