ขั้นตอน การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจ้างงาน SME 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1

ขั้นตอน การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจ้างงาน SME 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1

SME ที่รักษาการจ้างงานได้ 95% ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐได้ 3 เดือน ภายใน 20 พ.ย.นี้ ล่าสุด! ผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 7.87หมื่นแห่ง

กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียนแล้ว ที่ "ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th" 4 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเยียวยา อุดหนุนผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติ หลักฐาน รับสูงสุด 1.8 ล้าน


รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SME สนับสนุนเงินอุดหนุนนายจ้าง 3,000 บาท/คน/เดือน นาน 3 เดือน โดยผู้ประกอบการ SME ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www. ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี .doe.go.th ภายใน 20 พฤศจิกายนนี้ เริ่มรับเงินอุดหนุนตั้งแต่พ.ย. 64 – ม.ค. 65 (ตามมติ ครม. 5ต.ค.64)


ส่วนเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการคือ ต้องเป็นนายจ้างในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน มีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 กรณีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ


ปัจจุบัน ณ 05 พ.ย. 2564 มีผู้ประกอบการ SME ลงทะเบียนแล้ว 78,748 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง ม.33 สัญชาติไทย 1,385,696 คน สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1506 กด 2 หรือ โทร.1694 สายด่วนกรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน

 

 

โครงการนี้ มีกรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพ www.doe.go.th

  • คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการจ้างงาน หรือเยียวยานายจ้างเอสเอ็มอี

- เป็นนายจ้างภาคเอกชน (ทั่วประเทศ) ที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบสถานะขนากกิจการเป็น SMEs

- นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

 

- กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

-นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

- นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนการจ้างงาน ช่วยเหลือเยียวยานายจ้างในธุรกิจ SMEs


1.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน

ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564

2.รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565)

3.นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

- หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ

- หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565)

4.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน

- ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่ก าหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565)

- ธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

5. นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

- จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง - นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้

- การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

- เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน