ช้อปดีมีคืน ปี 65 หักลดหย่อนภาษี ค่าสินค้า และบริการ 1 ม.ค.- 15 ก.พ.65

ช้อปดีมีคืน ปี 65 หักลดหย่อนค่าสินค้า และบริการ 1 ม.ค.- 15 ก.พ.65

ช้อปดีมีคืน ปี 65 กลับมาอีกครั้ง  มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 65 เพื่อการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ คาดเม็ดเงินหมุนเวียน 42,000 ล้านบาท

มาตรการ ช้อปดีมีคืน 2565 โดยให้นำรายจ่ายการซื้อสินค้าและบริการ มาหักลดหย่อนภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2565 รวม 46 วัน

 

หลักการณ์ของ ช้อดีมีคืน 2565  ต้องซื้อสินค้า ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอใบเสร็จ ในชื่อ ของ บุคคล นั้นๆ สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 30,000 บาท มีเวลา ช้อป ทั้งสิ้น 46 วัน 

 


.
▪ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 65 และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65 ยาว 46 วัน

 

หลักเกณฑ์ ในการใช้ ช้อปดีมีคืน ปี 65


.
▪ หลักเกณฑ์ที่ใช้ได้เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ รวมถึงค่าสินค้า OTOP แต่ไม่รวม ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับ เติมยานพาหนะ ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ สัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65 และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

 

เป้าหมายของ ช้อปดีมีคืน ปี 2565


.
▪ เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
.
▪ “คาดว่าจะได้ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 0.12 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ทั่วไปเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายธนกร กล่าว

 

 

ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01

เยียวยาอาชีพอิสระ คนทำงานในสถานบันเทิง โอนงวดแรก 29 ธ.ค.นี้

 

 

ติดตาม มาตราการเยียวยาภาครัฐ