10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี !! มีใบประกาศ มหิดล ทั้งการเงิน ขนส่ง Startup

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! มีใบประกาศ มหิดล ทั้งการเงิน ขนส่ง Startup

รีวิว 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีใบรประกาศ จาก มหาวิทยาลัย มหิดล เหมาะสำหรับ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบ ออนไลน์ เน้นคัดสรร มา ตั้งแต่ คอร์สการเงิน และการระดมทุนของ สตาร์ทอัพ รวมไปถึง การบริหารจัดการระบบขนส่ง และอื่นๆอีกมากมาย 

 

 

 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! มีใบประกาศ มหิดล ทั้งการเงิน ขนส่ง Startup

1. การบริหารทางการเงิน (Financial Management)

 
🔗 ลิงก์คอร์สเรียน คลิก
.
 
ภาพรวมของการจัดการทางการเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน มูลค่าเงินตามเวลา พันธบัตรและการประเมินมูลค่า หุ้นและการประเมินมูลค่า ต้นทุนของเงินทุน งบประมาณเงินทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและตัวเลือกจริง - การวางแผนทางการเงินระยะยาว การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน การออกหลักทรัพย์ การดำเนินการคืนเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง
 
 
 
 
 

2. การระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Set Your Startup Business Guide)

 
.
 
วิชานี้ศึกษาเรื่องการระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ เนื้อหาครอบคลุมถึง ระดับขั้นในการระดมทุนตั้งแต่ เงินทุนตั้งต้น (Seed Funding) จนกระทั่งถึงการออกจากธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ (Exit), การวางแผนการระดมเงินทุนในแต่ละขั้น, การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation), การจัดสรรหุ้นในแต่ละลำดับ, การใช้หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Shares) ในการระดมทุน, การประสานผลประโยชน์และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน, ข้อตกลงร่วมลงทุน (Term Sheet) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับการระดมทุนแล้ว เนื้อหาวิชานี้ยังรวมถึง รูปแบบหรือแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) สำหรับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ อาทิ ตลาดสองด้าน (Two-sided market) ตลาดหางยาว (Long-tailed market) เป็นต้น และรายละเอียดในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เพื่อวางแผนธุรกิจ อาทิ ต้นทุนในการหาลูกค้า (CAC or Customer Acquisition Cost) หรือ มูลค่าของลูกค้า (CLTV or Customer Lifetime Value)
 
 
 
 
 
 

3 .จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา (Psychology and Philosophy for Education)

 
 
 
.จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ; จิตวิทยาการศึกษา; จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล การศึกษาแบบเรียนรวม; ความฉลาดหลายอย่าง, คำแนะนำด้านการศึกษา; การให้คำปรึกษา; ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
 

4. วัฒนธรรม การสื่อสาร และการออกแบบเชิงมโนภาพ (Culture, Communication, and Conceptual Design)

.

ความหมาย การสร้าง การสื่อความหมาย การเรียนรู้เชิงปริวรรต การวางความคิดรวบยอด การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมศึกษา

Meaning, construction, interpretation, transformative learning, conceptualization, exhibition design, educational program

 

 

 

5. การขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable Transportation)

 

 
 
หลักสูตรนี้เน้นที่การพัฒนาความรู้ภูมิหลังของนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - ภาวะโลกร้อน - ก๊าซเรือนกระจก พื้นฐานของการคำนวณการปล่อยการขนส่ง ประเภทของเงินทุนด้านสภาพอากาศ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรียกว่า MRV: (การวัด รายงาน และการตรวจสอบ) ด้วยความรู้พื้นฐานเหล่านี้ นักศึกษาจะมีเส้นทางที่ชัดเจนและทิศทางที่ถูกต้องในการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนากรอบนโยบายระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนรูปแบบการขนส่งคาร์บอนต่ำ การประหยัดพลังงาน และความคิดริเริ่มด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และการบูรณาการ ของการวางแผนการขนส่งและการใช้ที่ดิน
 
.
 

6. การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development)

 
.
 เป็นหลักสูตรเบื้องต้นในการวางผังเมืองและระบบขนส่งสาธารณะที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางแนวคิดและทฤษฎีระหว่างเป็นหลักสูตรเบื้องต้นในการวางผังเมืองและระบบขนส่งสาธารณะที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางแนวคิดและทฤษฎีระหว่างการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ แนวคิดทั้งหมดแสดงผ่านการวางแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นการขนส่ง (TOD)เนื้อหาของหลักสูตรมีสี่ส่วน ส่วนแรกอธิบายแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับผังเมืองและ TOD รวมถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการส่งเสริม TOD เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ส่วนที่สองตรวจสอบหลักการ TOD ในแง่ของการออกแบบเมือง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเมืองกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างเหมาะสมผ่านแกนหลักของการออกแบบ TODส่วนที่สามมุ่งเน้นไปที่วิธีการได้มาซึ่งที่ดินสำหรับโครงการ TOD ทั้งในขอบฟ้าและการใช้พื้นที่ในแนวดิ่ง ส่วนที่สี่ให้แบบจำลองทางการเงินในการวางแผนและดำเนินการโครงการ TOD ผู้เชี่ยวชาญ 4 คนที่ทำงานในโครงการ TOD ในประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญสำหรับรายวิชานี้ด้วย
 
 
 
 

7. การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการทดสอบแบบมีโครงสร้าง (Software Quality Assurance and Testing: Introduction to Testing Principles and Structured Testing Techniques)

 
 
.This course is to provide necessary knowledge about software testing techniques and tools mainly focusing on the unit testing.
This course is a part of ITCS473 Software Quality Assurance and Testing course in the BSc of Information and Communication Technology program.
 
 
 

8. การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ (Statistics and Computer Program for Research in Social Sciences and Health)

 
🔗 ลิงก์คอร์สเรียน https://bit.ly/3yVdx06
.

9. พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์ (Digital Media Contents for Online Marketing)

 
 
 เรียนรู้ความหมาย ประเภท วิธีการใช้งานเครื่องมือในการสร้างสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างชิ้นงาน และเผยแพร่ในการทำการตลาดแบบออนไลน์ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณในการผลิตสื่อสารสนเทศดิจิทัล
 
 
.
 

10. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)

 
🔗 ลิงก์คอร์สเรียน คลิก
 
 
 Data Analytics คือศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น
  • การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า
  • การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด 
  • การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

ในปัจจุบันข้อมูลนั้นมีอยู่มหาศาล Data Analyitcs จึงนำว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในทุกองค์กร ในรายวิชานี้

จะมีการบรรยายถึงหลักการพื้นฐานของการทำ Data Analytics เช่น

  • การจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning)
  • การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring)
  •  การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และ
  •  การนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI
 
 
 
 
อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/OneMoreCoursebyDekD