การใช้ Adverbs

Adverb คือคำ กริยาวิเศษที่มีหน้าที่ อธิบาย หรือ ขยายความ คำกิริยา หรือ Verb หรือ แม้แต่ Adjective หรือ ตัว Adverb เอง ก็ เช่นกัน โดย Adverb จะบอกเราเกี่ยวกับ ว่า How,Where,When ,How Much และ Frequency (บ่อยแค่ไหน)

 

Type of Adverbs :

 

 • Adverb of Frequency บ่อยแค่ไหน เช่น Sometime,ofeten/frequently ,Normally
 • Adverb of manner อธิบายลักษณะ  , Closely,Easily,well,fast,queckly
 • Adverb of time อธิบายเวลา  : Now,Yesterday,soon,later,tomorrow,yet,already,then
 • Adverb of place อธิบาย ตำแหน่ง : above,aboard,far,on,away,indoor
 • Adverb of degee : อธิบายระดับ : Quite ,Fairly,too
 • Adverb of certainly อธิบายความชัดเจน ,Apparently,clearly,definitrely,doubtfully,obviously
 • Adverb of attitude อธิบาย ทัศนะคติ  เช่น Frankly,honestly,hopefully,interestingly,luckily,sadly
 • Adverbs of judgement อธิบาย ประมาณการ : bravely,carelessly,fairly,foolishly
 • Conjunctive adverb (Linking adverb) เป็นคำเชื่อ Besides,comparatively,equally,further

 

 

การวาง adverb ในประโยค

 

มีทั้ง Front Position ด้านหน้า ตรงกลาง หรือ ปิดท้าย ประโยค

ตัวอย่างการใช้ Adverb

Type of adverb

Front Position

Mid Position

End Position

Frequecncy

Sometimes I see him at the supermarket

He always has sandwiches for his lunch

He visits me occasionally

Manner

Suddenly,the eagle opened its wings

He slowly backed his car into the garage

The horse whisked its tail angrily

Time,Place

Tomorrow I’m going to Thailand

We’ve already eaten dinner

Journallists will be able to preview the exhibition tomorrow.

Ceratinty

Perhaps he’s not coming in the end

We’re obviously going to need more help

Bring the boxes here

Degre

 

I can hardly believe you said that

 

 

Adverbs with Verb

 

คำกิริยาวิเศษ เมื่อใช้ร่วมกับ คำกิริยา เพื่อ อธิบายว่า การกระทำ (action) นั้น เกิดขึ้นอย่างไร เช่น

My dog barks loudly.

He will seriously think about this idea.

He feels terribly about the death of his aunt.

 

Adverbs With Adjectives And Other Adverbs

 

เพือขยายความ คำคุณศัพท์ (Adjectives) หรือ เน้นย้ำ คำ Adverb เองก็ตาม เน้นย้ำ และ อธิบายให้เห็นความสำคัญ เช่น

 • He is very tall
 • My sister is rather attractive.
 • The beach was unexpectedly busy.
 • My teacher is always well dressed.
 • The food here is almost never good.

Adverbs For Comparison

 

ใช้เพื่อการเปรียบเทียบ

He ran quickly.

He ran more quickly

He ran the most quickly.

Adverbs To Modify A Sentence

ใช้เพื่อปรับแต่งรูปประโยคใหม่

Generally, people take the train into London.

Luckily, my family lives in a nice location.

Interestingly, the ancient people ate the same meats as we do.

 

 

สรุปหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

แนะนำเว็บไซด์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ฟรี 2020

แนะนำ Speak out โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ รูปแบบใหม่