## สาเหตุของมะเร็งปอด

สาเหตุของมะเร็งปอด

## สาเหตุของมะเร็งปอด

มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ในปอดอย่างผิดปกติและควบคุมไม่ได้ สาเหตุหลักของมะเร็งปอดคือ:

 

**1. การสูบบุหรี่:** เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอด คิดเป็น 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด บุหรี่มีสารเคมีอันตรายกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง

**2. ควันบุหรี่มือสอง:** การสูดดมควันบุหรี่มือสองเป็นประจำ เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด 20-30%

**3. มลพิษทางอากาศ:** ฝุ่นละออง PM2.5 มลพิษทางอากาศจากการจราจร โรงงานอุตสาหกรรม

**4. สารก่อมะเร็งในอาชีพ:** การสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง เช่น แร่ใยหิน เรดอน ก๊าซเรดอน ยูเรเนียม แร่ธาตุหนัก

**5. พันธุกรรม:** ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งปอด มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป

**6. ปัจจัยอื่นๆ:** เพศ อายุ มลภาวะทางอากาศ การติดเชื้อเรื้อรัง การขาดสารอาหาร การได้รับก๊าซเรดอน

**วิธีลดความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด:**

* เลิกสูบบุหรี่
* หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง
* สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ
* ตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำ
* ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
* ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

**การวินิจฉัยและรักษา:**

* การตรวจเอกซเรย์ปอด
* การตรวจ CT scan
* การตรวจชิ้นเนื้อปอด
* การรักษามะเร็งปอดขึ้นอยู่กับระยะของโรค ชนิดของมะเร็ง สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย
* วิธีการรักษา ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง การให้เคมีบำบัด การรักษาแบบมุ่งเป้า

**การป้องกัน:**

* เลิกสูบบุหรี่
* หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง
* หลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ
* ตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำ

**หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับมะเร็งปอด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ**

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา