วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์ สำหรับ พนักงานที่ตกงาน ที่จำเป็นต้องออกจากงาน อย่างกระทัน หัน ต้องหมดสิทธิการเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 อยากจะ สมัคร เป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 แบบ ออนไลน์ 

 

 

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์  ในช่วง วิกฤิต โควิด หน่วยราชการ หลายหน่วย ต้อง ทำงาน ทีบ้าน ทำให้ การติดต่อประสานงานจะยุ่งยาก รวมไปถึงประกันสังคม  แต่ พนักงาน ประจำหลายคน ที่เคย ใช้ ประกันสังคม มาตรา 33 มีอันต้องตกงาน อย่างกระทันหันและหลีกเลียงไม่ได้ ทำให้ หมดสิทธิในการ เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 แต่มีความประสงค์ จะรักษาสิทธ์ การรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ บุตร และอื่นๆ จะต้องทำการ ยื่นเรือง ขอ เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 39 โดยด่วน จำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่าน ออนไลน์

 

ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 39 คืออะไร


ประกันสังคม มาตรา 39 หมายถึง บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนและมีประกันสังคม มาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกจากบริษัท แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม จึงสมัครใช้สิทธิประกันสังคม มาตรา 39 ทั้งนี้ผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 39 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน 
 • ไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม 
 • โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน

ความคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคม รวม 6 กรณี ประกอบด้วย

 • กรณีเจ็บป่วย

 • กรณีคลอดบุตร

 • กรณีทุพพลภาพ

 • กรณีเสียชีวิต

 • กรณีสงเคราะห์บุตร

 • กรณีชราภาพ


มาตราการเยียวยา ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ม.33,39 และ 40 และแรงงานนอกระบบ

วิธีสมัคร ประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ติดต่อประกันสังคม ผ่าน ออนไลน์ ยุค New Normal

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40


ขั้นตอนการ สมัครประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

คำตอบคือได้ เป็นอีกหนึ่งวิธียอดนิยมที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม โดยมีวิธีสมัครประกันสังคมออนไลน์ง่าย ๆ ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครประกันสังคม มาตรา 39 (แบบ สปส.1-20) 
2. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา
3. พิมพ์แบบสมัครประกันสังคม มาตรา 39 และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ รวมทั้งเซ็นเอกสาร
4. ส่งแบบคำขอสมัคร ผ่านช่องทางที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดคือ 

 • ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • โทรสาร (Fax)
 • ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านอีเมล (E-mail)
 • ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านไลน์ (Line ID)

5. จัดส่งไปตามเขตท้องที่ประกันสังคมของคุณ และควรติดตามผลการสมัครจนกว่าการสมัครจะเสร็จสิ้น

 

 

วิธีการชำระเงิน ส่งเงินประกันสังคม มาตรา 39

1. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มี 7 ธนาคาร 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. จ่ายด้วยเงินสดที่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN ซึ่งมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกสาขา
 • จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ สปส. 1-11 ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า สั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. ใด)
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท 
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เพย์สบายที่มีสัญลักษณ์ "แจ๋ว" ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียม 10 บาท

 

หน้าที่ของผู้ประกันตน มาตรา 39 ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

สำหรับใครที่ลาออกจากงานและอยากรับสิทธิประกันสังคม มาตรา 39 รวมถึงมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนด ควรพิจารณาเงื่อนไข ต่างให้ดี โดยเฉพาะเรื่องความต่อเนื่องในการชำระเงิน   

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม