เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ตกงาน หรือเปลียนงาน ยื่นใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม”

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ตกงาน หรือเปลียนงาน  ยื่นใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม”

ผู้ประกันตน ม.33 ที่รับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่แล้ว ต้องออกหรือเปลี่ยนงาน ยื่นใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” ได้ เพื่อรับเงินต่อเนื่องไม่ขาดตอน!

 


สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตน มาตรา33 ที่ได้รับสิทธิ เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท อยู่แล้ว ซึ่งลูกมีอายุไม่เกิน 6 ปี แต่มีเหตุต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานแล้วกลับมาทำงานใหม่ หรือออกจากงานแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถยื่นขอใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” กับประกันสังคมได้

 

เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ดังนี้


1.หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก
2.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตรพร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)
4.ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

หน้าที่ฝ่ายบุคคล HR กับ งาน ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงาน

การลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสงคม และ เงิน เข้าวันไหนบ้าง

 

 

เงือนไขเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 

1. แม่ หรือ พ่อ ต้องเป็นผู้ประกันตน

2. มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. เป็นบุตร ถูกต้องตามกฏหมาย

4. บุตร นั้น จะต้องอายุไม่เกิน 6 ปี

5. ขอเงิน สงเคราะห์บุตร ไม่เกิน คราวละ 3 คน/ครอบครัว

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงิน สงเคราะห์บุตร ของประกันสังคม  สำหรับผู้ประกันตน 

1. ยื่นเอกสาร ด้วยตัวเอง ที่ประกันสังคม 

    1.1. กรอกแบบ ฟอร์ม สปส 2-01  

    1.2  แนบเอกสาร สูติบัตร บัตรประชาชน ผู้ประกันตน (พ่อ หรือแม่ )

    1.3  สำเนา บัญชี เงินฝาก แบบ ออมทรัพย์ 

     1.4  ทะเบียนสมรส หรือ หนังสือ รับรอง บุตร ในกรณี ที่ ผู้ประกันตน ชาย หรือ ฝ่ายพ่อ เป็นผู้ยื่น ขอใช้สิทธิ์

 

บุตร ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข หรือ ไม่มีสิทธ์ได้รับเงิน สงเคราะห์บุตรประกันสังคม 

1. สิทธิ์ ผู้ประกันตน ของ บิดา หรือมารดา สิ้นสุดลง

2. ยกบุตรไปเป็นบุตรบุญธรรม ผู้อื่น

3. บุตร นั้น อายุเกิน 6 ปี บริบูรณ์ 

4. บุตร เสียชีวิต 

ขั้นตอนการเช็คเงิน และ กำหนดเงินสงเคราะห์ บุตรเข้าวันไหน

เช็คยอดเงิน สงเคราะห์บุตร ทาง แอปพลิเคชัน

1. ดาวโหลด แอป SSO Connect 

2. เข้าสู่ระบบ หากยังไม่มี User Name ให้กดสมัคร 

3. เลือกเมนู "การเบิกสิทธิปรโยชน์" 

4.  ระบบ จะแสดง รายการ เงิน ที่ท่านได้รับ 

Top