มาตรา 40 ยื่นทบทวนสิทธิ์ ภายใน 31 ตุลาคม 2564

มาตรา 40 ยื่นทบทวนสิทธิ์ ภายใน 31 ตุลาคม 2564

ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 ทียังไม่ได้รับ เงินเยียวยา จากรัฐบาล และอาศํยอยู่ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วขึ้นสถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" ให้รีบยื่น ขอทบทวนสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น

 

เงื่อนไขยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สามารถทำการยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโคงการเยียวยาได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข ดังนี้

- สัญชาติไทย
- ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

- เป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ
- พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

- พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ

ผู้ประกันตนที่จะยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิ"สามารถเช็กสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ต.ค.64

  • ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
     

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกัน  www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

  • กรอกแบบคำขอทบทวนสิทธิ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์


ใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชนของตนเอง” ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น

โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากการเช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น หากขึ้นได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ในวัน พฤหัสและวันศุกร์

 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

 

ประกันสังคม มาตรา 40 ยังไม่ได้รับสิทธิ เช็คสิทธิ และขอทบทวนสิทธิ์

ทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40