รับงานไปทำที่บ้าน กู้เงินได้สูงสุด 3 แสนบาท

รับงานไปทำที่บ้าน กู้เงินได้สูงสุด 2 แสนบาท

รับงานไปทำที่บ้าน กู้เงินได้สูงสุด 3 แสนบาท  หลักการณ์ในการกู้ยืม ใครบ้างที่สามารกู้เงินได้  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 65 ดอกเบี้ย 0% สำหรับผู้กู้รายใหม่ เริ่มให้ยื่นคำขอ "กู้เงิน" ในมาตรการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 65 ชวนเช็ครายละเอียดใครขอกู้ได้บ้าง? และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

 

 

1. กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 65 วงเงิน 5,000,000 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติมในสถานการณ์โควิด

โดยในปีนี้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้ขอกู้ใน "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" คือ จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี ในงวดที่ 1 -12 โดยมีเป้าหมายปล่อยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 44 กลุ่ม

2. ให้ยื่นขอกู้ได้แล้ววันนี้ - 31 ส.ค. 65

สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่สนใจโครงการ "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ส.ค. 65 และทำสัญญากู้ยืมเงิน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65

3. เช็คเงื่อนไข ผู้กู้ต้องคุณสมบัติอะไรบ้าง?

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้คำตอบว่าสำหรับคุณสมบัติผู้กู้ใน "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" มีดังนี้

 • ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน
 • ต้องมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล
 • ประเภทบุคคล : ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • ประเภทกลุ่มบุคคล : ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

4. บุคคล VS กลุ่มบุคคล ขอกู้ได้สูงสุดกี่บาท? 

สำหรับวงเงินในการขอกู้กับ "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" มีกำหนดเพดานวงเงินกู้ไว้ดังนี้

 • รายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี  
 • รายกลุ่มบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

โดยมีรายงานว่าตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 1,082 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 6,102 คน และมีผู้กู้เงินจากกองทุนฯแล้ว จำนวน 545 ราย/กลุ่ม (34 ราย/511 กลุ่ม) เป็นเงินทั้งสิ้น 57,566,000 บาท

 

5. แรงงานนอกระบบยื่นขอกู้เงินกองทุนฯ ได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่ "สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10" หรือ "สำนักงานจัดหางานจังหวัด" ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

 


รับงานไปทำที่บ้าน

 

 

การรับงานไปทำที่บ้าน

 

การจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นการจ้างงานนอกระบบที่มีมานานมีลักษณะเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือน หรืองานที่ไม่ใช้เทคโนโลยี ซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปทำการผลิตหรือผลิตทั้งหมด

ในอดีตการรับงานไปทำที่บ้านเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่ในปัจจุบันการรับงานไปทำที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว

ในปัจจุบันการรับงานไปทำที่บ้านที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและชนบท มีลักษณะการทำงานเป็นระบบมากขึ้น จำนวนผู้รับงานก็มี การขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะภายหลังที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อกลางปี 2540 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทจำเป็นต้องปรับโครง สร้างการผลิตใหม่ โดยการปรับลดขนาดกิจการลง ส่งผลให้มีสถานประกอบการขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และพบว่าสถานประกอบการขนาดเล็กจะมีการรับช่วง การผลิตมาทำเป็นทอดๆ มีการกระจายการผลิตสู่การใช้แรงงานตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ “ระบบการรับงานไปทำที่บ้าน” ที่โตขึ้น

 

ความหมายของการรับงานไปทำที่บ้าน

 

งานที่รับไปทำที่บ้าน หมายความว่า งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติ การทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง

 

ลักษณะและประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน

 

ลักษณะของการรับงานไปทำที่บ้าน เป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปทำการ ผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่งให้ทำเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าใช้ เครื่องจักร สำหรับประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น การทำกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ประกอบไฟแช็ค วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เจียระไนพลอย แหวน และประกอบเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

 

การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

เพื่อให้การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน กว้างขวางและครอบคลุมทุก จังหวัด กรมการจัดหางานจึงได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านขึ้น ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพ ทุกแห่ง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ ทำหน้าที่ในการพิจารณาจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม ผู้ รับงานไปทำที่บ้าน ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านต่อผู้รับงานไปทำที่บ้านและ กลุ่ม ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงาน และพัฒนาทักษะ ฝีมือของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

 

การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

การจดทะเบียนกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านประการหนึ่งที่เสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคง ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือของผู้รับงานไปทำ ที่บ้าน โดยให้ผู้นำกลุ่มยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพในพื้นที่ ที่กลุ่มตั้งอยู่ ซึ่งกลุ่มต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 คน
 2. สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 3. มีผู้นำกลุ่ม
 4. มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน

หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคน

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกทุกคน

 

 

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

วัตถุประสงค์

 • กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านมีวัตถุประสงต์เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่ บ้านหลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้

 

 1. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
 2. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีการจัดการที่ชัดเจน
 3. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ดำเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 4. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 5. มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้

 

 

วงเงินกู้และการชำระคืน

 

วงเงินกู้ การชำระคืน
กู้ไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี
กู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 4 ปี
กู้เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

หลักประกันการกู้เงิน

 

 

หลักประกันการกู้เงินให้ใช้บุคคลค้ำประกัน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะ เวลาที่ชำระเงินกู้แล้วต้อง ไม่เกิน 60 ปี และ
(ข) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 คน สำหรับ เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ
(ค) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรับซึ่งมีเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 4 คน สำหรับ เงินกู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
(ง) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน สำหรับ เงินกู้ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการ ออกให้ซึ่งแสดงได้ว่าระบุถึงตัวผู้นั้น
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่ม
(4) แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นกู้และที่ตั้งของสถานที่ทำงานของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
(5) สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่ม
(6) หนังสือยินยอมของคู่สมรส

 

สถานที่ที่สามารถใช้บริการ หรือติดต่อสอบถาม

 

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ทั้ง 10 แห่ง
 • หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 0-2245-1126, 0-2245-1064 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vgnew-epd.com.

 

 

กู้เงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ รับงานทำที่บ้าน รายละไม่เกิน 5หมื่นบาท

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา