10 หลักสูตร การจัดการบริหารธุรกิจ เรียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ

10 หลักสูตร การจัดการบริหารธุรกิจ เรียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ

10 หลักสูตร การจัดการบริหารธุรกิจ เรียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ จาก 10 มหาวิทยาลัย ชื่อดังทั่วประเทศไทย ว่าด้วยการ วางแผนกลยุทธทางธุรกิจ และ การจัดการ ขนส่ง และ การริเริ่ม ธุรกิจ สตาร์ทอัพ 

10 หลักสูตร การจัดการบริหารธุรกิจ

 

 สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน | Startup: Pushing your Dream
 

- สอนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 สตาร์ทอัพมุ่งสู่ฝัน (Startup: Pushing your Dream) เน้นการเรียนรู้เพื่อจุดประกายและให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำสตาร์อัพได้อย่างถูกวิธี แนะนำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร ค้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ยังแนะนำการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การทำการตลาดอย่างยั่งยืน

แนะนำความสำคัญของการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด นำเสนอเคล็ดลับวิธีการทำสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อธิบายการวัดผล เครื่องมือ และตัวชี้วัดต่างๆ (Business Model) ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโต ยังเจาะลึกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในธุรกิจสตาร์ทอัพ ความสำคัญของการลงทุน เจาะลึกการทำงานของ Venture Capital (VC) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และสุดท้าย กล่าวถึงวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitch) รูปแบบ องค์ประกอบหลักๆ ในการนำเสนอ ความแตกต่างที่ต่างจากการนำเสนอทั่วไป และตัวอย่างการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อให้สตาร์ทอัพได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้

 

ลงทะเบียนเรียน คลิก

  การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | Accounting For Entrepreneurship

- สอนโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

ในรายวิชาการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความรู้ด้านการบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

 

 
การวางแผนกลยุทธ์ | Strategic Planning

- สอนโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 ความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard และเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์

ลงทะเบียนเรียน คลิกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 | Tourism and Hospitality Management 4.0

 

 ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้
Tourism and Hospitality Management 4.0 is a subject that supports students to understand the importance of tourism industry, and be able to know the principles of tourism businesses and overall of tourism system as following topics:

อาชีพและบทบาทที่เกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
Careers and Roles Related to Tourism and Hospitality Industry

เปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
New lenses of Sustainable tourism

หัวใจหลักต่อการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
Principles of tourism and hospitality business

กลยุทธ์และเทคนิคการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Business Strategy and technique

การเข้าถึงงานบริการ
Service insight

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
Marketing for tourism and Hospitality

 
การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ | Creating Professional Team Working

 

ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

แนวคิดและหลักการของพฤติกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มแบบเป็นทางการและกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ โมเดลการก่อตัวของกลุ่ม คุณลักษณะของกลุ่ม ความแตกต่างของกลุ่มกับทีมงาน ประเภทของทีมงาน ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน และการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

 การวางแผนและออกแบบการขนส่ง | Transportation Planning and Design

 ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

วิชา UTCC001 Transportation Planning and Design - การวางแผนและออกแบบการขนส่งนี้ จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของการขนส่ง ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง/การกระจายสินค้า การกำหนดเส้นทางในการขนส่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง

 การจัดการคลังสินค้า | Warehouse Management
- สอนโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

"คลังสินค้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ ทำหน้าที่เป็นกิจกรรมเชื่อมต่อที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งในโซ่อุปทานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ในการรองรับช่องว่างของความสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้กับสินค้าที่มีการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหารดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่"
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 | Modern Trade Business Management in Thailand 4.0

 

ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของการค้าส่ง และปลีก มีมูลค่าเป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,762,033 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจากร้อยละ 5.3 ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2560 แนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 รวมไปถึงแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ต้องการพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่นให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก จึงต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Organizational Behavior and Human Resource Management


- สอนโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 ลงทะเบียนเรียน คลิก

 

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 จริยธรรมทางธุรกิจ | Business Ethics


- สอนโดย สถาบันรัชต์ภาคย์

 ลงทะเบียนเรียน คลิก

 การดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการแสวงหากำไร การประกอบการดังกล่าวมักต้องประสบกับคำถามทางจริยธรรม ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการประเมินว่าจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือกล่าวว่าธุรกิจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น นอกจากการแสวงหากำไรและรับผิดชอบต่อผลกระทบ ที่เกิดมาจากการตัดสินใจนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นการนำเรื่องของคุณค่า เข้าไปพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เน้นการแสวงหากำไร


 

เทคนิคการเขียน แผนธุรกิจ Business Plan ให้ประสบความสำเร็จ

ฟรี! 10 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคโควิด เรียนออนไลน์ฟรี

7 หลักสูตร Food Truck เรียนออนไลน์ การบริหาร จัดการ ธุรกิจติดล้อ

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี !! มีใบประกาศ มหิดล ทั้งการเงิน ขนส่ง Startup