ครม.อนุมัติ จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ครม.อนุมัติ จ้าง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ครม.อนุมัติ จ้าง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท .
ครม.มีมติจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด รวมวงเงิน 2,200 ล้านบาท จัดสรรอัตราไปยังหน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ


.ครม.เห็นชอบจ้างนักศึกษาจบใหม่ 10,000 อัตรา เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับเงินเดือนละ 18,000 บาท รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ  มีสัญญาการจ้างงานไม่เกินหนึ่งปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่า พนักงานราชการปกติรวมถึงเงินประกันสังคมด้วย ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 เรียกว่าได้เข้าเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

 

เงื่อนไข การจ้างงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 

 

 


- รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่
- ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน
- สัญญาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี
- มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ
- เงินประกันสังคม

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา พร้อมอนุมัติ วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยระบบพนักงานราชการ โดยรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียดโครงการ จ้างงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ

- กรอบอัตรากำลัง : 10,000 อัตรา เฉพาะในกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรอัตรากำลัง : 28 ส่วนราชการ ได้แก่ หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน


 EXIM BANK ออก “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

หลักการ จ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนคน ปริญญาตรี 15,000 บาท

ประกันสังคม ปล่อยกู้ ให้ ผู้ประกอบการ เพื่อ คงการจ้างงาน

 

 


 วันที่ 10 มิ.ย.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ส่วนราชการในแต่ละกระทรวงที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรานี้ เร่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีงานทำ และให้มีการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี สิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 65 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะได้มีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป

 

รายชื่อ กระทรวง และ ส่วนราชการ ที่ จะเปิดการ จ้างงาน พนักงาน ราชการ เฉพาะกิจ 

 

สำหรับ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ประกอบด้วย

 

ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค/ส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด ดังนี้

1. กระทรวงการคลัง รวม 1,045 อัตรา ได้แก่

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 406 อัตรา


3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวง

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 406 อัตรา

4. กระทรวงเกษตรและหกรณ์ จำนวน 1,664 อัตรา ประกอบด้วย

 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 406 อัตรา
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา
 • สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา

5. กระทรวงคมนาคม จำนวน 546 อัตรา ได้แก่

6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • สำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

8. กระทรวงพลังงาน

9. กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,218 อัตรา ประกอบด้วย

10. กระทรวงยุติธรรม จำนวน 505 อัตรา ได้แก่

11. กระทรวงแรงงาน จำนวน 1,774 อัตรา ได้แก่

12. กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง

13. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

14. กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง

 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ และให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเร่งบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน”

 

 

ทาง เว็บ จะติดตาม การ รับสมัครงานนี้ มา updae ให้เป็นระยะนะครับ

 

 

ติดตาม ข่าวสาร นโยบายรัฐ บัตรคนจน 

Top