ธ.ก.ส. ขยายเวลาสนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

ธ.ก.ส. ขยายเวลาสนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

ธ.ก.ส. ขยายเวลาจ่ายเงินกู้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ไปจนถึง 30 เม.ย. 2569 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี

 

โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี ติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. พร้อมเผยผลงานสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 1,700 ราย เป็นเงินกว่า 500 ล้านบาท

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ได้แก่จังหวัด

 

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง

 ถาม ตอบ ขั้นตอนการ กู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธกส. ให้กู้ 10,000 บาท

ธกส สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 รายละ 10,000 บาท

ธกส พักชำระหนี้ ยาวถึงปี 2566 ให้ เกษตรกร กู้เพิ่ม ฟื้นฟู พักทรัพย์

 

วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องสามารถบรรเทาปัญหาด้านสภาพคล่อง และทำให้ผู้ประกอบการประมงมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์การประมงให้ถูกต้อง ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) พัฒนาและยกระดับการทำประมงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลให้อยู่อย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาการจ่ายสินเชื่อไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2569

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และขอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กับกรมประมงไว้แล้ว โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยส่วนที่เหลือแทน กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 7 ปี นับจากวันกู้ ในส่วนของหลักประกัน สามารถใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บุคคลค้ำประกัน หลักประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) / หรือหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการดังกล่าวกับ ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 1,761 ราย จำนวนเงิน 543 ล้านบาท อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดข้างต้นหรือสอบถามที่ Call Center 02 555 0555

 

ติดตาม ข่าวสาร นโยบายรัฐ บัตรคนจน 

Top